PENJELASAN AKAD PENDIDIKAN

(1) Akad pendidikan Sekolah Anak Teladan berpijak pada kaidah-kaidah syari’ah Islam, sebagaimana dalam firman Allah berikut ini :

Dan juga sebagaimana dalam sabda Nabi berikut ini :

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا:
Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, Atau sabda Beliau: “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”. [HR BUKHARI]

(2) SEKOLAH ANAK TELADAN berkomitmen fokus pada pendidikan yang seutuhnya tanpa ada tendensi KOMERSIAL dan PROFIT ORIENTED sama sekali.

(3) SEKOLAH ANAK TELADAN menerapkan AKAD PENDIDIKAN untuk pembiayaan, dengan keterangan sebagai berikut

  • Akad transaksi antara SEKOLAH ANAK TELADAN (SAT) dengan ortu adalah akad transaksi jasa pendidikan berlandaskan asas ‘taraadhi’ (saling ridha).
  • SAT menerapkan pembiayaan ‘pure’ pendidikan, artinya semua biaya yang dibayarkan orang tua 100% untuk operasional pendidikan
  • YAYASAN ANAK TELADAN tidak mengambil profit sedikitpun di dalam pembiayaan dan tidak bertujuan komersil
  • Akad transaksi diupayakan agar selalu sesuai dengan kaidah muamalah Islam yang terbebas dari riba,gharar,zhalim, jahalah dan unsur haram lainnya
  • Sekolah anak teladan tidak memungut biaya untuk uang pendaftaran, uang gedung, uang pangkal atau semisal-nya. Semua biaya yang dikenakan hanya untuk operasional saja.
  • Biaya yang dibayarkan ortu sejatinya 100% kembali kepada ortu sebagai jasa pendidikan.

Untuk jelasnya biaya akad pendidikan,silakan lihat video di bawah ini pada saat OPENHOUSE :